Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ CREATORKURSY.PL
https://www.creatorkursy.pl

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy internetowej, do e-learningu, creatorkursy.pl, dostępnej pod adresem https://www.creatorkursy.pl, w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego, i obowiązuje od 18.06.2022r.

1. PLATFORMA INTERNETOWA

1.1. Platforma internetowa creatorkursy.pl dostępna pod adresem: https://www.creatorkursy.pl jest prowadzona przez Creator Małgorzata Stawińska ul. Bugaj 3, 05-806 Komorów, NIP 527-108-05-97, REGON 010460231

1.2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Platformą, możesz skontaktować się z Administratorem elektronicznie pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres biura: CREATOR, ul. Bugaj 3, 05-806 Komorów

2. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

2.1. Konto – konto użytkownika na edukacyjnej Platformie e-learningowej, na którym gromadzone są dane, podane przez użytkownika i informacje o złożonych przez niego zamówieniach, dostępnych kursach e-learningowych i innych informacjach związanych z korzystaniem z Platformy.
2.2. Kurs – kurs e-learningowy, dostępny za pośrednictwem Platformy, zawierający nagrania wideo i inne materiały edukacyjne, związane z kursem, udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem jego konta założonego na Platformie. Platforma nie oferuje pobrania i zgrania kursu na urządzenie Użytkownika.
2.3. Produkt – dostępny na Platformie produkt elektroniczny, w formie e-learningowej usługi edukacyjnej, będący przedmiotem umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą.
2.4. Certyfikacja – usługa dostępna przy zakupie kursów e-learningowych, polegająca na wystawieniu użytkownikowi certyfikatu, potwierdzającego ukończenie konkretnego kursu na Platformie.
2.5. Certyfikat – zaświadczenie o uzyskaniu Certyfikacji.
2.6. Regulamin – niniejszy regulamin.
2.7. Platforma – internetowa platforma e-learningowa – creatorkursy.pl, dostępna pod adresem https://www.creatorkursy.pl.
2.8. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, pomimo zachowania należytej staranności stron i niezależne od woli stron, które wystąpiło już po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas. W szczególności dotyczy katastrof przyrodniczych, zaburzeń życia zbiorowego społeczeństwa i aktów władzy ustawodawczej, i wykonawczej, jak np.: pożar, powódź, wypadek, strajk, stan wojenny i wyjątkowy.

2.9. Umowa – umowa dostępu do Produktu lub Produktów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pomocą formularza zamówienia zawartego na Platformie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy dostępu do Produktu lub Produktów z Usługodawcą.

2.11. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Platformy.
2.12. Usługodawca – Creator Małgorzata Stawińska ul. Bugaj 3, 05-806 Komorów, NIP 527-108-05-97, REGON 010460231

3. ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. WARUNKI TECHNICZNE
3 k.1.1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania urządzenia z dostępem do internetu, przeglądarki internetowej w aktualnej wersji i aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
3.1.2. Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik powinno posiadać oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie obrazu i dźwięku za pośrednictwem odtwarzacza wideo zamieszczonego na stronie Platformy.
3.1.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Platformy wynikający z przyczyn od niego niezależnych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika, błędną konfiguracją oprogramowania i sprzętu Użytkownika, problemami z łączem internetowym Użytkownika, ani za jakiekolwiek szkody, w tym również pośrednie i utracone korzyści, wynikające z przerwy w funkcjonowaniu Platformy, wywołane koniecznością konserwacji systemu lub innymi czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Usługodawcy.
3.1.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerw w pracy Platformy, niezbędnych do jej konserwacji lub aktualizacji.

3.1.5. Usługodawca zobowiązuje się informować na bieżąco, na stronie Platformy, o planowanych przerwach lub utrudnieniach w funkcjonowaniu Platformy.

3.2. KONTO
3.2.1. Podczas rejestracji Konta, Użytkownik powinien uzupełnić pola oznaczone jako wymagane i zaakceptować treść Regulaminu. Uzupełnienie wskazanych danych i akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak niedokonanie tych czynności będzie skutkowało niemożliwością skorzystania z Platformy.
3.2.2. Przeglądanie produktów dostępnych na Platformie i dostęp do materiałów bezpłatnych nie wymaga założenia Konta.
3.2.3. Korzystanie z Platformy jest możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji i założeniu Konta, z zastrzeżeniem pkt 3.2.2.
3.2.4. Usługa rejestracji i prowadzenia Konta jest bezpłatna.
3.2.5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, związanego z korzystaniem z Konta, , Usługodawca ma prawo, po uprzednim upomnieniu Użytkownika, zablokować dostęp Użytkownika do Konta, w pełnym zakresie, lub tylko do wybranych funkcji Konta, na czas nie dłuższy niż 14 dni. Usługodawca ma prawo podjąć samodzielną decyzję, dotyczącą zakresu zablokowania Konta Użytkownika, biorąc pod uwagę specyfikę naruszenia Regulaminu i częstotliwość tych naruszeń.

3.2.6. Założenie Konta jest związane z przesyłaniem przez Usługodawcę powiadomień na adres e-mail, wskazany przez Użytkownika, dotyczących Konta i Produktów zakupionych przez Użytkownika i innych informacji, związanych z aktywnością Użytkownika na Platformie, nie stanowiących przesyłania informacji handlowych. Użytkownik może wyłączyć funkcję powiadomień, jeśli nie chce ich otrzymywać, korzystając z ustawień prywatności Konta. W tym przypadku, powiadomienia będą dostępne tylko po zalogowaniu się na Konto.
3.2.7. Użytkownik, akceptując Regulamin, zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień, w tym nie nadużywać swoich praw. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Platformy do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności zabronione są treści propagujące przemoc, naruszające dobre imię, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie.
3.2.8. Użytkownik ma prawo usunąć swoje Konto z Platformy, w dowolnym momencie. Następstwem tego jest brak dostępu do informacji zapisanych na Koncie i danych, dostępnych wcześniej za pośrednictwem Konta.

3.2.9. Zatwierdzenie przez Użytkownika, wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i jest on uprawniony do dysponowania nimi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie na Platformie nieprawdziwych danych osobowych, niezgodnych z rzeczywistością lub dotyczących osób trzecich.

4. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Platformy, następujące Usługi :

a) utworzenia i prowadzenia Konta
b) dostarczania treści cyfrowych – e-learningowe kursy wideo i inne materiały edukacyjne jak. np. e-booki, testy sprawdzające
c) dostępu do materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych z tematyką Platformy
d) dostępu do płatności online

e) dostępu do generowania Certyfikatu po ukończeniu kursu.

5. ZAWIERANIE UMÓW

5.1. Aby złożyć Zamówienie, należy założyć Konto, wpisując dane rejestracyjne lub się do niego zalogować i wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać do zakładki „do koszyka”. W dalszej kolejności, należy wypełnić formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia, a w przypadku potrzeby otrzymania faktury, podać dane niezbędne do jej wystawienia. Następnie, należy kliknąć przycisk „zamawiam i płacę” i dokonać opłaty za Zamówienie, wybierając jeden z dostępnych sposobów płatności oraz zaakceptować Regulamin.

6. SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ

6.1. Zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych na Platformie, między Użytkownikiem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia, za pomocą formularza dostępnego na Platformie, zgodnie z pkt 5.1. niniejszego Regulaminu.
6.2. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje w formie przesłania przez Usługodawcę, do Użytkownika wiadomości poprzez pocztę elektroniczną e-mail, na adres Użytkownika podany przez niego w trakcie składania Zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz o jego przyjęciu do realizacji i potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Użytkownikiem a Usługodawcą.
6.3. Użytkownik jest obowiązany dokonać płatności elektronicznej online w dniu złożenia Zamówienia. W przeciwnym przypadku Zamówienie zostanie anulowane.
6.4. Dostarczenie produktu w postaci treści cyfrowej, następuje poprzez udzielenie do niego dostępu na Platformie, za pośrednictwem Konta Użytkownika, niezwłocznie i nie później, niż w przeciągu 24 godzin, po uznaniu rachunku bankowego Użytkownika.

6.5. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika, do wykupionej Usługi na Platformie, jest tożsame z rozpoczęciem realizacji Kursu.

6.6. Maksymalny, gwarantowany przez Usługodawcę, okres, przewidziany na realizację Usługi wynosi 12 miesięcy.

6.7. W przypadku przekroczenia, przez Użytkownika, terminu wskazanego w pkt.6.6. niniejszego Regulaminu i braku możliwości porozumienia, dotyczącego przedłużenia terminu realizacji Usługi na Platformie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W tym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot całej, ani częściowej opłaty za Usługę.

7. PRODUKTY

7.1. Produkty dostępne na Platformie to Kursy e-learningowe. Dokładna charakterystyka każdego Kursu jest opisana na stronie Platformy, w miejscu, gdzie jest prezentowany konkretny Kurs e-learningowy.
7.2. Dostęp do Kursów jest ograniczony czasowo. Czas dostępu do Kursów jest wskazany przy każdym Kursie e-learningowym, prezentowanym na Platformie i różni się w zależności od rodzaju Kursu.

7.3. Usługodawca oferuje uzyskanie Certyfikacji w ramach Kursów e-learningowych na Platformie. Po ukończeniu Kursu, Użytkownik otrzymuje Certyfikat ukończenia Kursu, w formie zaświadczenia ukończenia Kursu, wystawionego zgodnie z &18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.18 sierpnia 2017r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U.poz.1632.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA I OCHRONA PRAW AUTORSKICH

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) czasowego dostępu do materiałów i treści edukacyjnych zamieszczonych na Platformie
b) otrzymania Certyfikatu, po ukończeniu Kursu i zaliczeniu testów, jeśli takowe są wymagane

c) udziału w konkursach i promocjach organizowanych na Platformie

8.2. Użytkownik jest zobowiązany do:

a) osobistego zaliczenia wszystkich zagadnień Kursu, bez wsparcia osób trzecich
b) przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

8.3. Wszystkie Produkty udostępniane Użytkownikowi na Platformie, w postaci materiałów edukacyjnych i ich elementów składowych, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, są wyłączną własnością intelektualną Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw autorskich i praw pokrewnych, prawem własności przemysłowej, prawem o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawem o ochronie baz danych i kodeksem cywilnym.

8.4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać przekazane mu materiały edukacyjne i zawartą w nich treść tylko i wyłącznie na potrzeby własnej edukacji, nie udostępniać ich osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez porozumienia i zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich i nie wykorzystywać w celach komercyjnych.

8.5. Użytkownik nie ma prawa do pobierania i zapisywania lekcji wideo, udostępnianych na Platformie, na urządzeniach zewnętrznych.

8.6. Usługodawca ma prawo do okresowej modyfikacji i aktualizacji treści edukacyjnych oferowanych Kursów, w tym zmiany zawartości udostępnianych lekcji wideo, testów i innych materiałów edukacyjnych w ramach stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.

8.7. W przypadku naruszenia, przez Użytkownika, postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca i właściciele praw autorskich mają prawo dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikające z tego naruszenia.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta. Ze względu na specyfikę Produktu, dostępnego na Platformie, jakim jest Produkt elektroniczny w formie cyfrowej, zgodnie z art. 38 pkt 13: „prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […] o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy […]”

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ

10.1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika, jeśli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną i obowiązuje go rękojmia.

10.2. Usługodawca ma obowiązek zagwarantować Użytkownikowi przejrzysty sposób złożenia zamówienia na Platformie pozbawionej wad funkcjonalnych.

10.3. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację Usługodawcy drogą elektroniczną, dotyczącą sposobu złożenia zamówienia, funkcjonowania strony Platformy i jakości Produktu, na adres e-mail: [email protected], lub korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres: Creator, ul. Bugaj 3, 05-806 Komorów.

10.4. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego od razu po jego otrzymaniu i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie odniesie się do zgłoszenia w powyższym terminie, uważa się, że żądanie Użytkownika zostało uznane za uzasadnione.
10.5. Usługodawca wyśle Użytkownikowi informację o rozpatrzeniu reklamacji, w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, lub pisemnie na wskazany adres Użytkownika, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji.
10.6. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych w związku z Produktami oferowanymi na Platformie, na drodze postępowania mediacyjnego. Wszystkie szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
10.7. Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, i zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych rzeczników konsumentów, Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

10.8. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl.

11. OFERTA CENOWA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

11.1. Wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie usług jest określone przy każdym z dostępnych Produktów prezentowanych na Platformie. Skorzystanie z odpłatnej usługi świadczonej za pośrednictwem Platformy przewiduje wyraźne potwierdzenie, że jej realizacja wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
11.2. Ceny zamieszczone na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

11.3. Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Produkt, za pośrednictwem systemu szybkich płatności online T-Pay.


12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

13. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika i wykorzystywania plików cookies znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności” na Platformie creatorkursy.pl, na stronie: https://www.creatorkursy.pl

13. ZMIANY REGULAMINU

14.1. Umowy zawierane poprzez Platformę są w języku polskim.
14.2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z istotnych przyczyn, jak zmiany przepisów prawa i zmiany sposobu płatności, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmienione, nowe zasady świadczenia usług nie mogą być mniej korzystne dla Użytkownika, niż te wynikające z poprzedniej wersji Regulaminu.
14.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie danych osobowych.
14.4. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca zamieści nową treść Regulaminu na Platformie creatorkursy.pl, na stronie https://www.creatorkursy.pl, wraz z ogłoszeniem o dokonaniu zmiany. Usługodawca poinformuje też, o zmianie Regulaminu, każdego  Użytkownika, czyli każdą osobę, która jest Użytkownikiem Platformy, w dniu zmiany Regulaminu, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta wraz z doręczeniem nowej wersji Regulaminu.